Основни подаци о органу јавне власти и информатору

НапоменаЈКП "ТОПЛАНА" КЊАЖЕВАЦ се бави производњом и снабдевањем паром и топлом водом.

Претежна делатност друштва је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности 3530).

Друштво је основано 25.09.1998.године на основу одлуке о оснивању од стране Скупштине општине Књажевац бр. 023-И/98-И/01 од 25-09-1998.год, регистровано у Трговинском суду Зајечар број ФИ-708/98 од 30.09.1998. године, уложак бр. 1- 6051 са прилозима 1,2,3,4, превођење у АПР је извршено 24-06-2005.год., а по решењу Агенције за привредне регистре број БД 26050/2005 као ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ.


Оснивач привредног друштва је СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ са 100% оснивачког капитала. Почетни капитал предузећа чине издвојена средства из ЈКП Стандард Књажевац, у чијем саставу је Топлана радила као радна јединица од 1980 до 1998.год, и грађевински објекат и опрема, док је управа предузећа у просторијама власништва Скупштине општине Књажевац.


Решењем АПР број БД 103163/2016, веза БД 26050 извршена је допуна података код АПР-а и уписан је капитал друштва у износу од 9.633.616,00 РСД са стањем на дан 30-06-2000.године.
Основни подаци

ЈКП "Топлана" Књажевац има уређен приступ за особе са инвалидитeтом у згради Управе где се налази благајна.
Информатор


Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја

Завршна напомена поглавља