Dokumenta

Preuzimanje dokumenata

Nadzorni odbor

Naziv dokumenta
CV Predsenika nadzornog odbora Pogledaj

CV Član nadzornog odbora iz redova zaposlenih

Pogledaj

CV Člana nadzornog odbora

Pogledaj

Odluke

Naziv dokumenta
Rešenje o izmenama i dopunama Odluke o promeni cena toplotne energije od 27.03.2023.god. Pogledaj/Preuzmi

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni cena toplotne energije od 27.03.2023. god.

Pogledaj/Preuzmi

Odluka i rešenje o povećanju cene toplotne energije 13.02.2023. god.

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o povećanju cene toplotne energije

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o formiranju Komisije za rešavanje reklamacija potrošača

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o formiranju Komisije za rešavanje reklamacija potrošača

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o formiranju Savetodavnog tela za zaštitu potrošača

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom

Pogledaj/Preuzmi

Plan i tabele nabavki

Naziv dokumenta
Plan nabavki za 2021. god. Pogledaj/Preuzmi

Tabela plana nabavki za 2021. god.

Pogledaj/Preuzmi

Plan nabavki za 2022. god.

Pogledaj/Preuzmi

Tabela plana nabavki za 2022. god.

Pogledaj/Preuzmi

Plan nabavki za 2023. god. i tabela 

Pogledaj/Preuzmi

Plan nabavki za 2024. god., tabela i odluka o usvajanju

Pogledaj/Preuzmi

Plan javnih nabavki

Naziv dokumenta

Plan javni nabavki za 2024. god.

  Pogledaj/Preuzmi

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Naziv dokumenta
Pravilnik o sistematizaciji poslova 2023  Pogledaj/Preuzmi

Pravilnik o sistematizaciji poslova 2017 + izmene 2020, 2022 i 2023

Pogledaj/Preuzmi

Programi poslovanja

Naziv dokumenta
Program poslovanja za 2021.god.Pogledaj/Preuzmi

Obrasci Programa poslovanja za 2021.god. 

Pogledaj/Preuzmi

Program poslovanja za 2022. god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrasci Programa poslovanja za 2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrasci izmene i dopune Programa poslovanja za 2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Program poslovanja za 2023. god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrasci programa poslovanja za 2023.god.

Pogledaj/Preuzmi

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2023. god.

Pogledaj/Preuzmi

Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2023.god.

Pogledaj/Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2023.god.

Pogledaj/Preuzmi

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2023.god.

Pogledaj/Preuzmi

Program poslovanja za 2024.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrasci Programa poslovanja za 2024.god.

Pogledaj/Preuzmi

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2024.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja

Naziv dokumenta
Izveštaj o realizaciji plana i programa poslovanja za 2019.god. Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2019.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o realizaciji plana i programa poslovanja za 2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2020.god. 

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o realizaciji plana i programa poslovanja za 2021.god.

Pogledaj/Preuzmi
Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021.god. Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2022. god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaji 2020. god.

Naziv dokumenta
Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2020.god. do 31.03.2020.god.Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2020.god. do 31.03.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2020.god. do 30.06.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2020.god. do 30.06.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2020.god. do 30.09.2020. god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2020.god. do 30.09.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2020.god. do 31.12.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2020.god. do 31.12.2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaji 2021. god.

Naziv dokumenta
Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2021.god. do 31.03.2021.god.Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2021.god. do 31.03.2021. god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2021.god. do 30.06.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2021.god. do 30.06.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2021.god. do 30.09.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2021.god. do 30.09.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2021.god. do 31.12.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za privredne subjekte

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2021.god. do 31.12.2021.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaji 2022. god.

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2022.god. do 31. 3.2022.god. Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2022.god. do 31.03.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2022.god. do 30.06.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2022.god. do 30.06.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2022.god. do 30.09.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2022.god. do 30.09.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2022.god. do 31.12.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2022.god. do 31.12.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaji 2023. god.

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2023.god. do 31.03.2023.god. Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2023.god. do 31. 03.2023.god.

Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2023.god. do 30.06.2023.god.

    Pogledaj /Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2023.god. do 30.06.2023.god.

   Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2023.god. do 30.09.2023.god.

    Pogledaj /Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2023.god. do 30.09.2023.god.

   Pogledaj/Preuzmi

Tromesečni izveštaj za period od 01.01.2023.god. do 31.12.2023.god.

Pogledaj/Preuzmi

Obrazac 12 za period od 01.01.2023.god. do 31.12.2023.god.

Pogledaj/Preuzmi

Ostalo

Naziv dokumenta
Statut 2018. Pogledaj/Preuzmi

Zahtev za intervencije

Pogledaj/Preuzmi

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 2020.god.

Pogledaj/Preuzmi

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 2024.god.

Pogledaj/Preuzmi

Poseban kolektivni ugovor

Pogledaj/Preuzmi

Plan pripreme za grejnu sezonu 2021-2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Plan pripreme za grejnu sezonu 2022.-2023.god.

Pogledaj/Preuzmi

Plan pripreme za grejnu sezonu 2023.-2024.god.

Pogledaj/Preuzmi

Rešenje o imenovanju direktora JKP “Toplana” Knjaževac

Pogledaj/Preuzmi

Rešenje o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Pogledaj/Preuzmi

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti prilikom prikupljanja i obrade u JKP “Toplana”Knjaževac

Pogledaj/Preuzmi

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta 14.11.2022.god.

Pogledaj/Preuzmi

Informator o radu JKP “Toplana” Knjaževac

Pogledaj

Informator o radu JKP “Toplana” Knjaževac

Pogledaj

Informator o radu-1 JKP “Toplana” Knjaževac

Pogledaj

Informator o radu-2 JKP “Toplana” Knjaževac

Pogledaj

Informator o radu-3 JKP “Toplana” Knjaževac

Pogledaj

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti za 2023.god. 

Pogledaj/Preuzmi

Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom za Poslovni prostor 

Pogledaj/Preuzmi

Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom za Stambeni prostor 

Pogledaj/Preuzmi

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta 24.01.2024.god.

Pogledaj/Preuzmi